Auteursrecht/Copyright/Privacy statement/Disclaimer

© 2015 Pfizer, Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden.

 

Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Pfizer inclusief moeder-, dochter- en zusterondernemingen en gelieerde partijen, zoals maar niet beperkt tot Pfizer bv en Pfizer PFE bv (samen "Pfizer" genoemd), en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pfizer. Pfizer verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Pfizer op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© 2015 Pfizer, Capelle a/d IJssel". Niets in de door Pfizer gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.

Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Pfizer Inc. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Pfizer betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Pfizer hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik ervan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Pfizer, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Pfizer niet te controleren, gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Pfizer gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback van gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Pfizer als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Pfizer heeft dan ook geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en heeft derhalve de vrijheid om deze informatie te gebruiken en/of verder te verspreiden.

Deze website en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Als u in het algemeen vragen heeft over een Pfizer geneesmiddel kunt u bellen met het gratis nummer 0800-MEDINFO (0800-6334636).

 

Privacy Statements

Bij Pfizer, het bedrijf achter deze website, hechten we grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij over onze onlinebezoekers hebben verzameld. Wij verplichten onszelf om de privacy van onze onlinebezoekers te respecteren. Hieronder leggen we uit, indien deze mogelijkheid op een website van Pfizer bestaat, wat we doen met de gegevens die u op de website kenbaar maakt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook vindt u hier nadere informatie over ons beleid
inzake gegevensbescherming.

Indien de mogelijkheid op een website van Pfizer bestaat om informatie met Pfizer te delen, dan verzamelen we persoonlijke, identificeerbare informatie, zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, alleen wanneer deze vrijwillig door u ter beschikking wordt gesteld als u zich aanmeldt of op andere wijze vrijwillig aan ons informatie ter beschikking stelt. Een deel van de informatie die we over u verzamelen kan samenhangen met uw gezondheid en we zijn ons ervan bewust dat dit mogelijk gevoelige informatie voor u is. We zullen deze informatie natuurlijk alleen verwerken conform ons privacybeleid of op enige andere wijze zoals met u overeengekomen.

Wij (of derden namens ons) kunnen ook gegevens over u bewaren via "cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie, die door deze website op de computer van een bezoeker worden achtergelaten. Cookies worden alleen bij een volgend bezoek aan de site teruggestuurd naar de servers die deze informatie hebben achtergelaten. Cookies vertellen ons hoe en wanneer webpagina's zijn bezocht en door hoeveel mensen. Met de informatie die we door middel van deze technologie verkrijgen, hopen we onze sites te kunnen verbeteren. Bovendien houden we informatie over u bij die automatisch door onze webserver wordt verzameld, zoals uw IP-adres en domeinnaam. Deze informatie kunnen we gebruiken om ons aanbod beter af te stellen op uw wensen, informatie voor u toegankelijker en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Indien u vrijwillig informatie aan Pfizer ter beschikking stelt, dan;

  • wordt de informatie over u bewaard in een database binnen de Europese Unie (EU). Als beheerder van de database zal Pfizer aan de Rivium Westlaan 142, 2909 LD, Capelle aan den IJssel, Nederland, uw gegevens verzamelen. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor en gebruikt worden door andere bedrijven binnen de Pfizer Group. Omdat Pfizer een wereldwijd opererende organisatie is, is het mogelijk dat uw informatie binnen of buiten de EU (zoals naar de VS) wordt verspreid waar privacywetten mogelijk minder streng zijn dan in de EU. We zullen echter altijd adequate technische veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te garanderen dat onbevoegde personen geen toegang tot deze informatie krijgen. 
  • kunnen uw gegevens worden gebruikt door Pfizer om u te voorzien van informatie toegesneden op het programma waar u zich voor inschrijft (als u tijdens het registreren hebt ingestemd met het ontvangen van deze berichten) 
  • kan Pfizer uw gegevens ook gebruiken om u (bijvoorbeeld via e-mail) andere gezondheidsgerelateerde informatie te sturen die samenhangt met uw aandoening en/of eventueel voor u van belang kan zijn en/of voor marketingonderzoek naar medische aandoeningen en de bruikbaarheid van de gezondheidsinformatieprogramma's van Pfizer (als u hebt ingestemd met het ontvangen van deze berichten).
  • wordt uw informatie door Pfizer bewaard gedurende de periode dat u aangemeld bent voor een of meerdere van onze gezondheidsprogramma's. U hebt te allen tijde het recht om uw informatie in te zien en u kunt vragen uw informatie in de Pfizer-database te laten aanpassen; ook kunt u elk programma op elk door u gewenst moment opzeggen door te schrijven naar: Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel of door een e-mail te sturen naar: info@pfizer.nl  . We streven ernaar uw aanvraag binnen tien werkdagen na ontvangst te behandelen (en u af te melden).

Pfizer respecteert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, organisaties die met Pfizer samenwerken bij het beheer van de bovengenoemde informatie en bedrijven van de Pfizer Group hebben toegang tot uw informatie. Het is mogelijk dat wij derden inschakelen om in onze naam onderzoeken uit te voeren, de gegevens te verwerken of onze website, de inhoud of onze programma's te beheren, maar uw informatie zal niet ter beschikking worden gesteld aan andere derden zoals externe mailingorganisaties. Hoewel onwaarschijnlijk kan het toch gebeuren dat we krachtens rechtelijk bevel of op grond van bepaalde andere wet- of regelgeving verplicht zijn om informatie over u te verstrekken. Wij zullen ons binnen onze mogelijkheden inspannen u op de hoogte te stellen voordat de informatie wordt overgedragen, tenzij juridische restricties ons dit onmogelijk maken.

Dit privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

 

E-maildisclaimer

De inhoud van e-mailberichten en van eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Het bericht bevat informatie die confidentieel van aard en/of geprivilegieerd kan zijn. Wanneer u noch de bevoegde ontvanger, noch bevoegd bent namens deze te ontvangen, is het u niet toegestaan dit bericht te kopiëren, te gebruiken of te openbaren aan andere personen. Indien u een e-mailbericht abusievelijk heeft ontvangen verzoeken wij u vriendelijk dit per omgaande aan de afzender te laten weten en vervolgens het bericht te vernietigen.

 

E-maildisclaimer English:

The content of e-mail and of its possible attachments is intended for the named addressee(s) only. It contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the named addressee or authorised to receive for the addressee you may not copy or use it, or disclose the email or its content to anyone else. If you receive this e-mail in error please notify the originator immediately and then destroy it.

Voor het verkrijgen van papieren versies kunt u bellen naar de Medische Informatiedienst van Pfizer, telefoonnummer 0800-MEDINFO (63 34 636). Voor het melden van bijwerkingen neem contact op met de Drug Safety Unit: NLD.AEReporting@Pfizer.com.